Home
Home
Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej
Your Account
Cyfrowy Urząd
Forums
Forum
KONTAKT
Urząd Gminy w Tokarni
32-436 Tokarnia 380
tel. 122747022
fax. 122747025
mail: sekretariat@tokarnia.info.pl
www.bip.malopolska.pl/ugtokarnia

PREZENTACJA GMINY
 
Położenie
Gospodarka
Sołectwa
Turystyka
Kultura
Zabytki
Kalwaria Tokarska
Galerie

AKTUALNOŚCI
Aktualności - archiwum
Statystyki
Zawartość
Forum
Aktywność Szansą na Sukces

Wszystkich wejść
Otrzymaliśmy
4323871
odsłon strony od Grudzień 2005

SZUKAJ
Typ wyszukiwania


Zaawansowane

PETYCJE

Odnośniki
Parafia Rzymskokatolicka
w Krzczonowie
www.krzczonow.diecezja.pl

Gimnazjum w Tokarni
www.tokarnia.edu.pl

Parafia Rzymskokatolicka
w Skomielnej Czarnej
www.skom.pogotowie.org
/index0.html


Szkoła Podstawowa
w Krzczonowie
www.spkrzczonow.
republika.pl

Gimnazjum w Krzczonowie
www.gimkrzczonow.
w.interia.pl

Szkoła Podstawowa
Nr 1 w Tokarnia
www.sptok.republika.pl

Szkoła Podstawowa
w Skomielnej Czarnej

Samorządowe Pzedszkole w Tokarni
INFROMACJE - ODPADY
KONTAKT
Urząd Gminy w Tokarni
32-436 Tokarnia 380
tel. 12 2747022 wew. 31
 
AKTUALNOŚCI


DEKLARACJE


PRZEPISY PRAWNE
Elektroniczna Skrzynka Podawcza

STOP POŻAROM TRAW

Ostrzeżenia meteorologiczne

PLAN DZIAŁAŃ PRIORYTETOWYCH
KPP w Myślenicach informuje, że dla Gminy Tokarnia został opracowany plan działań priorytetowych obejmujący następujące zagadnienie:
  • Niestosowanie się do przepisów prawa przez osoby spożywające alkohol w miejscach do tego niewyznaczonych w miejscowości Krzczonów oraz kierowanie osób uzależnionych od spożywania alkoholu/ narkotyków do GKRPA w Tokarni.
  • Niestosowanie się do przepisów Art. 43' Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi  oraz innych przepisów porządkowych w rejonie Kościoła, w szczególności w rejonie pobliskich placówek handlowych oraz przystanku autobusowego w miejscowości Skomielna Czarna

PORTAL IRZplus


Portal przeznaczony jest dla posiadaczy zwierząt gospodarskich oznakowanych z gatunku bydło, owce, kozy oraz świnie w celu nowoczesnego, szybkiego i wygodnego dokonywania zgłoszeń przez Internet dotyczących zdarzeń zwierzęcych.

Aktualności: Ogłoszenie o konkursie ofert
InformacjeNa podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r, poz. 1875);  art. 13 ust 1, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz. U. 2016, poz. 239 ze  zm. ) oraz uchwały Nr XXVIII/177/2017 Rady Gminy Tokarnia z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia rocznego Programu Współpracy Gminy Tokarnia z organizacjami pozarządowymi w roku 2018 Wójt Gminy Tokarnia ogłasza OTWARTY KONKURS OFERT na realizację zadań Gminy w zakresie :
1. Nauki, edukacji, oświaty i wychowania tj.:
- organizowanie czasu wolnego oraz wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży,
- organizowanie imprez o charakterze kulturalnym i sportowym mających na celu integrację,
  osób niepełnosprawnych z ludźmi zdrowymi.
2. Kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i tradycji tj.:
- organizowanie i prowadzenie amatorskiego ruchu artystycznego i twórczości ludowej,
- organizowanie koncertów, konkursów, przeglądów, wystaw o charakterze kulturalnym,
- wydawanie niskonakładowych publikacji oraz przygotowywanie materiałów Informacyjnych, płyt o charakterze regionalnym i promocyjnym.
3. Upowszechniania kultury fizycznej i sportu tj.:
- prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i udział w zawodach i turniejach sportowych,
- organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych dla  mieszkańców gminy o charakterze ogólnodostępnym, umożliwiającym rodzinne spędzanie wolnego czasu.
4. Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.
            - prowadzenie zajęć i organizowanie czasu wolnego dla osób niepełnosprawnych oraz integracja środowiskowa;


I. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie podmiotów, którym zostanie zlecone wykonanie zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
II. Na realizację w/w zadań w roku 2018 w budżecie Gminy przeznacza się kwotę 50.000 zł.
III. Do Konkursu mogą przystąpić podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych, nie działające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki nie posiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia.
1.    Podmioty przyjmując zlecenie realizacji zadania publicznego zobowiązują się do wykonana zadania w zakresie i na zasadach określonych w umowie o wsparciu lub powierzeniu zadania.
2.    Zadanie publiczne nie może być realizowane przez podmiot nie będący stroną umowy  
IV. Zadania będące przedmiotem konkursu, winny być zrealizowane w okresie od daty zawarcia umowy do 10.12.2018 r.
       Dotowane mogą być tylko zadania realizowane na terenie Gminy Tokarnia lub na rzecz jej mieszkańców.
       Preferowane są stałe zajęcia o charakterze szkoleniowym dla dzieci i młodzieży, imprezy ogólnodostępne umożliwiające rodzinne spędzanie wolnego czasu, różnorodna działalność kultywująca tradycje regionalne oraz imprezy integracyjne.
      Realizacja wybranych zadań nastąpi poprzez zawarcie pisemnej umowy z wnioskodawcą.   
      Wybrane podmioty zobowiązane są do sporządzania sprawozdania w terminach określonych w umowie.
V.  Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest złożenie oferty według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 ( Dz. U. z 2016 r., poz. 1300). Do oferty należy dołączyć :
- kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub  ewidencji,
1. Oferty należy składać do 28 grudnia 2017 roku w Urzędzie Gminy Tokarnia w godzinach pracy ( data wpływu decyduje o zachowaniu terminu).
2. Podmioty, które składają kilka ofert powinny złożyć każdą ofertę na oddzielnym formularzu i w oddzielnej kopercie.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie.    
5. O podjętych decyzjach składający ofertę zostaną powiadomieni telefonicznie. Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie.
VI. Wybór oferty nastąpi w czasie do 14 dni od upływu terminu składania ofert. Oceny dokona komisja powołana przez Wójta Gminy, która oceni pod względem formalnym i merytorycznym złożone oferty na postawie następujących kryteriów:
-   ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez organizację
-   ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania.
-   ocena jakości wykonania zadania, doświadczenia i kwalifikacji osób.
-   ocena kosztów wykonania zadania, w tym wysokość finansowych środków własnych
    oraz pracy społecznej członków.
-   ocena efektów dotychczasowej pracy oraz prawidłowości i terminowości rozliczeń.
( Oceny projektu dokonuje każdy członek komisji, gdzie dla poszczególnych kryteriów ustala się punktację w skali od 0 do 3 ). Ostateczną decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Wójt Gminy.    
 VII. Gmina wydatkowała w 2017 r. na zadania publiczne tego samego rodzaju  50 000 zł.
                                                                                        

Osoba do kontaktu: Marian Cieślik
32-436 UG w Tokarni, tel. 012 2747022, fax. 012 2747025,       e:mail : sekretariat@tokarnia.info.pl, www. tokarnia.ug.pl

                                                                                                                           
Wójt Gminy Tokarnia
Władysław Piaściak

Zarządzenie Nr 56/2017 w sprawie ogłoszenia konkursu
Wysłano dnia 01-12-2017 o godz. 13:21:08 przez DDragosz

 
Pokrewne linki
· Więcej o Informacje
· Napisane przez DDragosz


Najczęściej czytany artykuł o Informacje:
Przetarg na sprzedaż nieruchomości w Skomielnej Czarnej


Oceny artykułu
Wynik głosowania: 0
Głosów: 0

Poświęć chwilę i oceń ten artykuł:

Wyśmienity
Bardzo dobry
Dobry
Przyzwoity
Zły


Opcje

 Strona gotowa do druku Strona gotowa do druku

 Wyślij ten artykuł do znajomych Wyślij ten artykuł do znajomych


Pokrewne tematy

Aktualność z terenu Gminy Tokarnia

Website engine code is copyright by PHP-Nuke.
Prawa autorskie: Gmina Tokarnia.
Webmaster: Dariusz Dragosz
Strona korzysta z plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce internetowej.
Tworzenie strony: 0.04 sekund