Home
Home
Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej
Your Account
Cyfrowy Urząd
Forums
Forum
PREZENTACJA GMINY
 
Położenie
Gospodarka
Sołectwa
Turystyka
Kultura
Zabytki
Kalwaria Tokarska
Galerie

AKTUALNOŚCI
Aktualności - archiwum
Statystyki
Zawartość
Forum
Aktywność Szansą na Sukces

Wszystkich wejść
Otrzymaliśmy
3418771
odsłon strony od Grudzień 2005

SZUKAJ
Typ wyszukiwania


Zaawansowane

FOTO WYDARZENIA
Dożynki Gminne - Tokarnia 2015

Odnośniki
Parafia Rzymskokatolicka
w Krzczonowie
www.krzczonow.diecezja.pl

Gimnazjum w Tokarni
www.tokarnia.edu.pl

Parafia Rzymskokatolicka
w Skomielnej Czarnej
www.skom.pogotowie.org
/index0.html


Szkoła Podstawowa
w Krzczonowie
www.spkrzczonow.
republika.pl

Gimnazjum w Krzczonowie
www.gimkrzczonow.
w.interia.pl

Szkoła Podstawowa
Nr 1 w Tokarnia
www.sptok.republika.pl

Szkoła Podstawowa
w Skomielnej Czarnej

Samorządowe Pzedszkole w Tokarni
Elektroniczna Skrzynka Podawcza

INFROMACJE - ODPADY

KONTAKT

 

AKTUALNOŚCI
DEKLARACJE
PRZEPISY PRAWNE

BEZPŁATNE BADANIA KARDIOLOGICZNE


INWESTYCJE GMINNE

Parking w Krzczonowie
Parking w Krzczonowie
Realizacja w 2011 roku.
Chodnik w Skomielnej Czarnej
Chodnik w Skomielnej Czarnej
Realizacja w 2013 roku.
Rozbudowa ZPO w Krzczonowie
Rozbudowa ZPO w Krzczonowie
Realizacja w 2012 roku.
Budowa parkingu w Wieciórce
Budowa parkingu w Więciórce
Realizacja w 2012 roku.
Remont strażnicy OSP w Więciórce
Remont strażnicy OSP w Więciórce
Realizacja w 2013 roku.
Budowa chodnika w Tokarni - Więcierza
Budowa chodnika w Tokarni - Więcierza
Realizacja w 2013 roku.
Budowa parkingu w Tokarni
Budowa parkingu w Tokarni
Realizacja w 2011 roku.
Budowa parkingu w Bogdanówce
Budowa parkingu w Bogdanówce
Realizacja w 2012 roku.
Budowa chodnika w Krzczonowie
Budowa chodnika w Krzczonowie
Realizacja w 2012 roku.
Budowa placu zabaw w Skomielnej Czarnej
Budowa placu zabaw w Skomielnej Czarnej
Realizacja w 2011 roku.
Remont Dworku w Tokarni
Remont Dworku w Tokarni
Realizacja w 2013 roku.
Remont drogi do Gronia
Remont drogi do Gronia
Realizacja w 2014 roku.
Remont placu manewrowego przy OSP w Krzczonowie
Remont placu manewrowego przy OSP w Krzczonowie
Realizacja w 2014 roku.
Remont drogi Krzczonów - Zawadka
Remont drogi Krzczonów - Zawadka
Realizacja w 2012 roku.
Remont boiska w Tokarni
Remont boiska w Tokarni
Realizacja w 2014 roku.
Remont Ośrodka Zdrowia w Tokarni
Remont Ośrodka Zdrowia w Tokarni
Realizacja w 2014 roku.
Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Tokarnia
Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Tokarnia
Realizacja w 2011 roku.

INFORMACJA - DOWODY OSOBISTE

Informacja dotycząca konsekwencji wynikających z posługiwania się  unieważnionym dowodem osobistym

Dowód osobisty zgłoszony jako utracony jest nieodwracalnie unieważniany w Rejestrze Dowodów Osobistych , do którego dostęp regulują przepisy ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 o dowodach osobistych (Dz.U. z 2010 r. Nr. 167, poz. 1131 z późn. zm.), poza tym informacja o utracie i unieważnieniu dowodu jest niezwłocznie przekazywana do Systemu Informacyjnego Schengen, a także wykazu unieważnionych dowodów osobistych. Posługiwanie się dowodem osobistym zgłoszonym jako utracony może więc powodować negatywne konsekwencje dla jego posiadacza podczas przekraczania granic lub dokonywania czynności prawnych na podstawie tego dokumentu. Dowód osobisty unieważniony w systemie na skutek zgłoszenia nie nosi fizycznych znamion unieważnienia (odcięcie rogu) przez co sprawiać może wrażenie dokumentu ważnego, niemniej dokument ten nie służy już do potwierdzenia tożsamości i przekraczania granic państw, o których mowa w art. 4 ust. 1 powołanej ustawy o dowodach osobistych.
Wobec powyższego unieważnionym dowodem osobistym nie można się posługiwać.


RODZINA 500+

Od 1 kwietnia 2016 roku rodzice i opiekunowie dzieci będą mogli składać wnioski o świadczenia wychowawcze z programu „Rodzina 500 +”. Na terenie Gminy Tokarnia program będzie realizowany w Referacie Spraw Społecznych. Program „Rodzina 500 +” to nieopodatkowane 500 złotych miesięcznie na drugie i kolejne dziecko, a także na pierwsze, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 800 zł netto (lub 1200 zł netto gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne). W przypadku drugiego i kolejnych dzieci kryterium dochodowe nie obowiązuje.
Świadczenie wychowawcze będzie wypłacane do momentu ukończenia przez dziecko 18 roku życia.
 Rodzice, opiekunowie prawni lub faktyczni ubiegający się o wypłatę świadczeń z programu „500+” na drugie i kolejne dziecko, powinni złożyć wniosek zawierający podstawowe dane o osobie wnioskującej oraz informacje na temat dzieci, które będą objęte świadczeniem wychowawczym (imię i nazwisko, PESEL, data urodzenia oraz stan cywilny).
Rodzice, opiekunowie, którzy spełniają kryterium dochodowe (dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 800 zł netto lub 1200 zł netto w przypadku dziecka niepełnosprawnego) mogą ubiegać się ponadto o wypłatę świadczenia wychowawczego dla pierwszego lub jedynego dziecka (do 18 lat). Wówczas do powyższego wniosku trzeba będzie dołączyć następujące dokumenty:
 - oświadczenie członków rodziny o dochodach innych niż podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
 - oświadczenie członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne; - w przypadku rolników
– oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego lub nakaz płatniczy;
- w przypadku cudzoziemców – określone zezwolenia na pobyt i pracę w Polsce;
 - w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko – skrócony akt zgonu małżonka lub rodzica dziecka, odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego rozwód lub separację;
- inne dokumenty dotyczące utraty i uzyskania dochodu;
 - inne dokumenty, w tym oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń wychowawczych; Przy ustalaniu dochodu na osobę w rodzinie, pełnoletnie dziecko do ukończenia 25 roku życia, które pozostaje na utrzymaniu rodziców i wspólnie z nimi zamieszkuje, uwzględnia się jako członka rodziny. Do dochodu należy zaliczyć także alimenty od drugiego rodzica, a także świadczenia wypłacane z Funduszu Alimentacyjnego.
 Wnioski o wypłatę świadczenia „Rodzina 500+” będzie można składać od 1 kwietnia 2016 r. w Urzędzie Gminy Tokarnia Referat Spraw Społecznych, a także przez internet za pośrednictwem portalu empatia.mrpips.gov.pl lub pocztą.
UWAGA! Jeżeli wniosek zostanie złożony w terminie od 01 kwietnia 2016r. do 01 lipca 2016 r., świadczenie będzie wypłacane z wyrównaniem od kwietnia 2016. Po 1 lipca 2016 roku środki w ramach programu będą wypłacane od miesiąca, w którym rodzic/opiekun złoży wniosek.
Wnioski o wypłatę świadczeń z programu „Rodzina 500+” trzeba będzie składać co roku w miejscu zamieszkania. W kolejnych latach będzie ono przyznawane na 12 miesięcy od 1 października do 30 września następnego roku kalendarzowego. Wyjątek stanowi rok bieżący, w którym ze względu na wdrażanie programu, uprawnienia do odbioru świadczenia przyznawane będą na okres od kwietnia 2016 do 30 września 2017 r., dzięki temu rodzice nie będą musieli składać kolejnego wniosku we wrześniu 2016 roku.
W celu zapewnienia sprawnej i płynnej obsługi wnioskodawców został przygotowany harmonogram przyjęć wniosków. Bardzo prosimy o przystosowanie się w miarę możliwości do terminów w nim ustalonych. Proponowany harmonogram przyjęć wniosków.
B.Ostafin

Aktualności: Informacje LGD Turystyczna Podkowa
Informacje
( Ilość odsłon 35)
(Czytaj więcej... | Aktualności | Wynik: 0)
Pozostało kilka dni na złożenie zeznania podatkowego za 2015 rok
Informacje Naczelnik Urzędu Skarbowego w Myślenicach informuje, że w tym roku ostateczny termin składania zeznań podatkowych upływa w poniedziałek 2 maja. Składając zeznanie po tym terminie trzeba się liczyć z konsekwencjami wynikającymi z kodeksu karnego skarbowego. Wszystkich tych, którzy jeszcze się nie rozliczyli zachęcamy do korzystania z elektronicznej formy złożenia zeznania podatkowego.
( Ilość odsłon 57)
(Czytaj więcej... | 1858 bajtów więcej | Wynik: 0)
Działaj Lokalnie IX - konkurs grantowy ogłoszony
DZIAŁAJ LOKALNIE IX – konkurs grantowy ogłoszony! Fundacja Sztuki, Przygody i Przyjemności ARTS ogłasza nabór do kolejnej edycji konkursu dla organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych. W ramach konkursu można ubiegać się o mikrodotację od 3.000 do 6.000 zł. Nabór wniosków potrwa do 15 maja 2016 r. Wnioski należy składać przez generator.
( Ilość odsłon 61)
(Czytaj więcej... | 1318 bajtów więcej | Wynik: 0)
Petycja - Budowa Placu Zabaw
InformacjeWójt/Burmistrz/Prezydent - Kierownik Jednostki Samorządu Terytorialnego (dalej JST) §1) W trybie Ustawy z dnia 5 września 2014 o petycjach (Dz.U.2014.1195) - wnosimy petycję do Kierownika Jednostki - o rozpatrzenie naszej prośby - dotyczącej przystąpienia Gminy/Miasta do konkursu w ramach programu "Podwórko Nivea" rodzinne miejsce zabaw- edycja 2016 §2) Rzeczony konkurs będzie prowadzony na zasadach per analogiam jak w ubiegłym roku. §3) Efektem przystąpienia Gminy do konkursu - może być sfinansowanie budowy, jednego z czterdziestu, rodzinnych placów zabaw. Przedmiotowy plac zabaw znajdzie się w majątku gminy (Wspólnoty Mieszkańców) oraz przyczyni się do wzbogacenia infrastruktury Gminy związanej z terenami rekreacyjnymi. §4) Mamy nadzieję, że tak jak w poprzednich edycjach - nasza akcja zaktywizuje mieszkańców oraz lokalnych Decydentów i pomoże wypełniać zadania związane z zaspokajaniem potrzeb Wspólnot Lokalnych - w kontekście art. 7 ust. 1 pkt. 10 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2001.142.1591 j.t.) §5) Załączamy niezbędne materiały: regulamin konkursu, zdjęcia placu zabaw (z 2015 r) oraz formularz zgłoszeniowy.
( Ilość odsłon 120)
(Czytaj więcej... | 6874 bajtów więcej | Wynik: 0)
Rodzina 500+
Informacje Szczegółowe informacje dotyczące wzorów wniosków i założeń programu „Rodzina 500 plus” znajdują się na stronie: Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej - kliknij PROGRAM RZĄDOWY „RODZINA 500+"

( Ilość odsłon 132)
(Czytaj więcej... | 8551 bajtów więcej | Wynik: 0)
Aktualności: Nabór wniosków - usuwanie azbestu
InformacjeW związku z realizacją projektu pn. „Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego” w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Wójt Gminy Tokarnia ogłasza nabór wniosków o udzielenie pomocy rzeczowej dla beneficjantów ostatecznych uczestniczących w Projekcie w 2016 roku na terenie Gminy Tokarnia.
( Ilość odsłon 114)
(Czytaj więcej... | 1468 bajtów więcej | Aktualności | Wynik: 1)
Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych - Bogdanówka
Informacje kulturalne Przedstawiciele szkół, władze samorządowe, a także mieszkańcy Bogdanówki we wtorek 1 marca 2016r, wzięli udział w uroczystościach upamiętniających Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Pierwsza część obchodów miała miejsce w kaplicy pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela w Bogdanówce o godzinie 9.00, gdzie pamięć o Żołnierzach Wyklętych została uczczona mszą świętą którą odprawił i homilię wygłosił o. Marcin Świąder. Następnie uczestnicy uroczystości w asyście Góralskiej Orkiestry Dętej ze Skomielnej Czarnej i Bogdanówki, przemaszerowali do budynku Szkoły Podstawowej w Bogdanówce.
( Ilość odsłon 98)
(Czytaj więcej... | 6079 bajtów więcej | Wynik: 5)
Rzpoczęcie akcji - Szybki PIT
Informacje Naczelnik Urzędu Skarbowego w Myślenicach informuje, że rozpoczyna się akcja „Szybki PIT”. Szybki PIT to kampania informacyjna Ministerstwa Finansów, która wspiera podatników przy rozliczeniu rocznego zeznania podatkowego (PIT). Akcja odbędzie się już po raz ósmy i obejmie swoim zasięgiem całą Polskę. Rozpocznie się 19 lutego, a zakończy dwa tygodnie po zamknięciu okresu rozliczeniowego, który w tym roku upływa 2 maja. W ramach kampanii Szybki PIT przygotowaliśmy dla podatników wiele narzędzi, które pomogą im w wypełnieniu tego obowiązku.
( Ilość odsłon 68)
(Czytaj więcej... | 3550 bajtów więcej | Wynik: 0)
FIO MAŁOPOLSKA LOKALNIE – konkurs grantowy ogłoszony
Informacje Operatorzy FIO Małopolska Lokalnie ogłaszają nabór do trzeciej edycji konkursu dla młodych organizacji pozarządowych, grup nieformalnych z terenu województwa małopolskiego. W ramach konkursu można ubiegać się o mikrodotację od 2.000 do 5.000 zł na projekt społeczny lub rozwój organizacji. Nabór wniosków potrwa do 15 lutego 2016 r. Wniosek o dotację mogą złożyć młode stażem organizacje pozarządowe lub trzy osoby tworzące grupę nieformalną, które chcą współpracować przy realizacji swojego przedsięwzięcia. Organizatorom zależy, aby pieniądze dotarły bezpośrednio do ludzi, którzy są najbardziej aktywni w swoich społecznościach i mają ciekawe pomysły. Konkurs ma wspierać ludzi, którzy podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej. Konkurs prowadzony jest równolegle w 4 subregionach. W naszym regionie konkurs organizuje Fundacja Sztuki, Przygody i Przyjemności ARTS. Aby dowiedzieć się więcej o konkursie można skorzystać z spotkań informacyjnych:
  • 26.01.2016 - Myślenice (14.00-16.00) Miejska Biblioteka Publiczna w Myślenicach
  • 02.02.2016 - Wiśniowa (14.00-16.00) Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wiśniowej
( Ilość odsłon 94)
(Czytaj więcej... | 2636 bajtów więcej | Wynik: 0)
„Góralskie Posiady” w Skomielnej Czarnej
Informacje kulturalne „Góralskie Posiady” w Skomielnej Czarnej promują książkę „Kultura ludowa Górali Kliszczackich” 9 stycznia 2016 r., odbyły się góralskie posiady, których organizatorami byli: Filia GOKiS w Skomielnej Czarnej, Związek Podhalan Oddział Górali Kliszczackich w Skomielnej Czarnej oraz wydawca publikacji –Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie. „Cieszymy się, że promocja książki o tak dużym znaczeniu dla nas, jest także okazją do integracji zespołów, które działają w gminach zamieszkujących region Kliszczaczki” – powiedział wójt Gminy Tokarnia – Władysław Piaściak, który objął patronat nad tym spotkaniem.
( Ilość odsłon 137)
(Czytaj więcej... | 3371 bajtów więcej | Wynik: 5)
Zbliża się termin złożenia PIT-28
Informacje
1 lutego 2016 r. upływa termin złożenia zeznania PIT-28. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Myślenicach przypomina, że podatnicy płacący ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności gospodarczej lub z tytułu umów najmu, podnajmu, dzierżawy powinni złożyć zeznanie PIT-28 w terminie do dnia 31 stycznia 2016r. Ponieważ ostatni dzień stycznia w tym roku przypada w niedzielę, dzień wolny od pracy, ostateczny termin złożenia zeznania upływa w poniedziałek 1 lutego 2016r.
( Ilość odsłon 90)
(Czytaj więcej... | 1807 bajtów więcej | Wynik: 0)
Ogłosznie - dofinansowanie sportu kwalifikowanego
Informacje

OGŁOSZENIE  WÓJTA  GMINY  TOKARNIA

z naboru projektów dotyczących wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Tokarnia w 2016 roku.

    Na ogłoszenie o naborze projektów dotyczących sportu kwalifikowanego  na  2016 rok  zaplanowano w budżecie   16 000,00 zł.  Wpłynęły dwie oferty w wyznaczonym terminie:

Młodzieżowy Ludowy Klub Sportowy „Cyrhla”  - Krzczonów.

Klub Sportowy „Football Academy” - Tokarnia.

Kwota dofinansowania wynosi:

1.     Młodzieżowy Ludowy Klub Sportowy „Cyrhla” Krzczonów-   12 000,00 zł,  ( słownie:  dwanaście tysięcy zł.)

2.     Klub Sportowy „Football Academy” Tokarnia: 4 000,00 ( słownie: cztery tysiące zł.)

 Tokarnia, 20.01.16 r.

                                                    Wójt Gminy Tokarnia

                                                       Władysław Piaściak

( Ilość odsłon 94)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)
Ogłoszenie o wyborze podmiotu w konkursie na prowadzenie Ośrodka Wsparcia
InformacjeWójt Gminy Tokarnia ogłasza, że w Konkursie na: „Wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą„ realizowanego w ramach prowadzenia ośrodka wsparcia- klubu samopomocy w 2016 roku został wyłoniony podmiot: Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych wsi Krzczonów, 32-435 Krzczonów 349(wysokość przyznanej kwoty na realizację: 292 050,00 zł) do realizacji zadania na terenie Gminy Tokarnia.

Wójt Gminy Tokarnia
Władysław Piaściak
( Ilość odsłon 105)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)
Informacje o przyznanych środkach finansowych dla organizacji pozarządowych
InformacjeOGŁOSZENIE
Wójt Gminy Tokarnia informuje o wysokości środków finansowych przeznaczonych dla organizacji pozarządowych w 2016 roku w ramach otwartego Konkursu ofert.
( Ilość odsłon 136)
(Czytaj więcej... | 6455 bajtów więcej | Wynik: 0)
Aktualności: Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020
Informacje
Od końca 2014 r. w Polsce realizowany jest Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ). Program współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Fund for European Aid to the Most Deprived – FEAD).
Program został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
( Ilość odsłon 147)
(Czytaj więcej... | 3011 bajtów więcej | Aktualności | Wynik: 1)
LGD Klimas

Telewizja Powiatowa

PROJEKT PIERWSZY DZWONEK
Deklaracje uczestnictwa w projekcie „Pierwszy dzwonek” (zał. Nr 1 )  wraz z dokumentacją potwierdzającą dochód netto rodziny osiągnięty w miesiącu kwietniu 2015 roku należy składać do dnia 15 MAJA 2015 roku w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tokarni : pok. nr 1 w budynku Urzędu Gminy Tokarnia .


Gminy Partnerskie
Gmina Drocourt

Informacje GUS

Badania Rolnicze
Badania Ankietowe

MRPO Budowa Sali Gimnastycznej

POMOC - DOŻYWIANIE
WIELOLETNI PROGRAM WSPIERANIA FINANSOWEGO GMIN W ZAKRESIE DOŻYWIANIA „POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA” NA LATA 2014-2020
CEIDG

Centrum Informacji Turystycznej

Punkty Pomocy PodatnikomZłóż PIT przez internet

Punkt Konsultacyjny
PUNKT KONSULTACYJNY DS. UZALEŻNIEŃ I PRZEMOCY W RODZINIE

Budowa kanalizacjji sanitarnej

PRZEMOC W RODZINIE

Stowarzyszenie
KRS 0000203622

Konto: KBS O/Pcim 91859100070230047000210001


Nowy Harmonogram Wywozu Odpadów

Aktywność szansą na sukces

VII Konkurs Poetycki
Regulamin konkursu

Zakup samochodu dla OSP Tokarnia
Pomoc finansowa przy realizacji zadania pn: "Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tokarni"
Karta Dużej Rodziny
Wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny
Wykaz dokumentów potrzebnych do złożenia wniosku
Wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny można składać w w pok. nr 4 w Urzędzie Gminy w Tokarni.

JUŻ PŁYWAM

Website engine code is copyright by PHP-Nuke.
Prawa autorskie: Gmina Tokarnia.
Webmaster: Dariusz Dragosz
Strona korzysta z plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce internetowej.
Tworzenie strony: 0.08 sekund