Home
Home
Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej
Your Account
Cyfrowy Urząd
Forums
Forum
PREZENTACJA GMINY
 
Położenie
Gospodarka
Sołectwa
Turystyka
Kultura
Zabytki
Kalwaria Tokarska
Galerie

AKTUALNOŚCI
Aktualności - archiwum
Statystyki
Zawartość
Forum
Aktywność Szansą na Sukces

Wszystkich wejść
Otrzymaliśmy
3720819
odsłon strony od Grudzień 2005

SZUKAJ
Typ wyszukiwania


Zaawansowane

FOTO WYDARZENIA
Dożynki Gminne - Tokarnia 2015

Odnośniki
Parafia Rzymskokatolicka
w Krzczonowie
www.krzczonow.diecezja.pl

Gimnazjum w Tokarni
www.tokarnia.edu.pl

Parafia Rzymskokatolicka
w Skomielnej Czarnej
www.skom.pogotowie.org
/index0.html


Szkoła Podstawowa
w Krzczonowie
www.spkrzczonow.
republika.pl

Gimnazjum w Krzczonowie
www.gimkrzczonow.
w.interia.pl

Szkoła Podstawowa
Nr 1 w Tokarnia
www.sptok.republika.pl

Szkoła Podstawowa
w Skomielnej Czarnej

Samorządowe Pzedszkole w Tokarni
Elektroniczna Skrzynka Podawcza

INFROMACJE - ODPADY
KONTAKT
Urząd Gminy w Tokarni
32-436 Tokarnia 380
tel. 12 2747022 wew. 31
 
AKTUALNOŚCI


DEKLARACJE


PRZEPISY PRAWNE
Informacja - wyznaczanie obszaru rewitalizacji

Wójt Gminy Tokarnia informuje, iż w trakcie zbierania uwag do projektu uchwały Rady Gminy Tokarnia w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Tokarnia zebrano prawie 300 negatywnych wniosków.
W związku z tymi uwagami Wójt Gminy wstrzymuje prace Urzędu Gminy i specjalistycznej firmy zewnętrznej nad przygotowaniem dla Rady Gminy niezbędnych dokumentów i informacji koniecznych do uchwalenia uchwały Rady Gminy rozpoczynającej pierwszy etap uchwalania Gminnego Programu Rewitalizacji.
Wyznaczenie obszarów rewitalizacji , czyli obszarów, na których planuje się inwestycje służące całej społeczności  gminnej i szczególnie korzystne dla mieszkańców tych obszarów w przypadku ubiegania się o dofinansowanie różnych projektów ze środków unijnych, jest koniecznością zarówno dla gminy chcącej mieć szansę na dofinansowanie inwestycji rozwojowych na obszarze rewitalizacji , jak również dla mieszkańców obszaru rewitalizacji . Emocjonalne działanie większości osób zgłaszających swoje krytyczne wnioski nie ma racjonalnego uzasadnienia. Uchwalenie Gminnego Programu Rewitalizacji jest procesem, który wymaga kilku miesięcy pracy ,ma wiele etapów i na każdym z nich mieszkańcy mają prawo zgłaszania swoich wniosków i uwag.
 Programy takie uchwala prawie każda gmina województwa małopolskiego w podobny sposób.
Wójt Gminy Tokarnia
Władysław Piaściak


ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG i CHODNIKÓW

WYKAZ FIRM ZAPEWNIAJĄCYCH ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG I CHODNIKÓW W SEZONIE ZIMOWYM 2016/2017INWESTYCJE GMINNE

Parking w Krzczonowie
Parking w Krzczonowie
Realizacja w 2011 roku.
Chodnik w Skomielnej Czarnej
Chodnik w Skomielnej Czarnej
Realizacja w 2013 roku.
Rozbudowa ZPO w Krzczonowie
Rozbudowa ZPO w Krzczonowie
Realizacja w 2012 roku.
Budowa parkingu w Wieciórce
Budowa parkingu w Więciórce
Realizacja w 2012 roku.
Remont strażnicy OSP w Więciórce
Remont strażnicy OSP w Więciórce
Realizacja w 2013 roku.
Budowa chodnika w Tokarni - Więcierza
Budowa chodnika w Tokarni - Więcierza
Realizacja w 2013 roku.
Budowa parkingu w Tokarni
Budowa parkingu w Tokarni
Realizacja w 2011 roku.
Budowa parkingu w Bogdanówce
Budowa parkingu w Bogdanówce
Realizacja w 2012 roku.
Budowa chodnika w Krzczonowie
Budowa chodnika w Krzczonowie
Realizacja w 2012 roku.
Budowa placu zabaw w Skomielnej Czarnej
Budowa placu zabaw w Skomielnej Czarnej
Realizacja w 2011 roku.
Remont Dworku w Tokarni
Remont Dworku w Tokarni
Realizacja w 2013 roku.
Remont drogi do Gronia
Remont drogi do Gronia
Realizacja w 2014 roku.
Remont placu manewrowego przy OSP w Krzczonowie
Remont placu manewrowego przy OSP w Krzczonowie
Realizacja w 2014 roku.
Remont drogi Krzczonów - Zawadka
Remont drogi Krzczonów - Zawadka
Realizacja w 2012 roku.
Remont boiska w Tokarni
Remont boiska w Tokarni
Realizacja w 2014 roku.
Remont Ośrodka Zdrowia w Tokarni
Remont Ośrodka Zdrowia w Tokarni
Realizacja w 2014 roku.
Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Tokarnia
Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Tokarnia
Realizacja w 2011 roku.

RODZINA 500+

Od 1 kwietnia 2016 roku rodzice i opiekunowie dzieci będą mogli składać wnioski o świadczenia wychowawcze z programu „Rodzina 500 +”. Na terenie Gminy Tokarnia program będzie realizowany w Referacie Spraw Społecznych. Program „Rodzina 500 +” to nieopodatkowane 500 złotych miesięcznie na drugie i kolejne dziecko, a także na pierwsze, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 800 zł netto (lub 1200 zł netto gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne). W przypadku drugiego i kolejnych dzieci kryterium dochodowe nie obowiązuje.
Świadczenie wychowawcze będzie wypłacane do momentu ukończenia przez dziecko 18 roku życia.
 Rodzice, opiekunowie prawni lub faktyczni ubiegający się o wypłatę świadczeń z programu „500+” na drugie i kolejne dziecko, powinni złożyć wniosek zawierający podstawowe dane o osobie wnioskującej oraz informacje na temat dzieci, które będą objęte świadczeniem wychowawczym (imię i nazwisko, PESEL, data urodzenia oraz stan cywilny).
Rodzice, opiekunowie, którzy spełniają kryterium dochodowe (dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 800 zł netto lub 1200 zł netto w przypadku dziecka niepełnosprawnego) mogą ubiegać się ponadto o wypłatę świadczenia wychowawczego dla pierwszego lub jedynego dziecka (do 18 lat). Wówczas do powyższego wniosku trzeba będzie dołączyć następujące dokumenty:
 - oświadczenie członków rodziny o dochodach innych niż podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
 - oświadczenie członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne; - w przypadku rolników
– oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego lub nakaz płatniczy;
- w przypadku cudzoziemców – określone zezwolenia na pobyt i pracę w Polsce;
 - w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko – skrócony akt zgonu małżonka lub rodzica dziecka, odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego rozwód lub separację;
- inne dokumenty dotyczące utraty i uzyskania dochodu;
 - inne dokumenty, w tym oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń wychowawczych; Przy ustalaniu dochodu na osobę w rodzinie, pełnoletnie dziecko do ukończenia 25 roku życia, które pozostaje na utrzymaniu rodziców i wspólnie z nimi zamieszkuje, uwzględnia się jako członka rodziny. Do dochodu należy zaliczyć także alimenty od drugiego rodzica, a także świadczenia wypłacane z Funduszu Alimentacyjnego.
 Wnioski o wypłatę świadczenia „Rodzina 500+” będzie można składać od 1 kwietnia 2016 r. w Urzędzie Gminy Tokarnia Referat Spraw Społecznych, a także przez internet za pośrednictwem portalu empatia.mrpips.gov.pl lub pocztą.
UWAGA! Jeżeli wniosek zostanie złożony w terminie od 01 kwietnia 2016r. do 01 lipca 2016 r., świadczenie będzie wypłacane z wyrównaniem od kwietnia 2016. Po 1 lipca 2016 roku środki w ramach programu będą wypłacane od miesiąca, w którym rodzic/opiekun złoży wniosek.
Wnioski o wypłatę świadczeń z programu „Rodzina 500+” trzeba będzie składać co roku w miejscu zamieszkania. W kolejnych latach będzie ono przyznawane na 12 miesięcy od 1 października do 30 września następnego roku kalendarzowego. Wyjątek stanowi rok bieżący, w którym ze względu na wdrażanie programu, uprawnienia do odbioru świadczenia przyznawane będą na okres od kwietnia 2016 do 30 września 2017 r., dzięki temu rodzice nie będą musieli składać kolejnego wniosku we wrześniu 2016 roku.
W celu zapewnienia sprawnej i płynnej obsługi wnioskodawców został przygotowany harmonogram przyjęć wniosków. Bardzo prosimy o przystosowanie się w miarę możliwości do terminów w nim ustalonych. Proponowany harmonogram przyjęć wniosków.
B.Ostafin

NIE TRUJ, WEŹ DOTACJĘ, WYMIEŃ PIEC,

BROSZURA WYMIEŃ PIEC

Aktualności: Informacja Naczelnika US w Myślenicach
InformacjeInformacja Naczelnika Urzędu Skarbowego w Myślenicach w sprawie obsługi zeznań rocznych za 2016 r. w Urzędzie Skarbowym w Myślenicach
W związku z akcją rocznego rozliczenia podatku od dochodów osobistych za 2016 r. uprzejmie Państwa informujemy o systemie organizacji przyjęć zeznań podatkowych:
Zachęcamy do wysyłania zeznań drogą elektroniczną.
To proste, szybkie i bezpieczne

www.e-deklaracje.gov.pl
Podatnicy, którzy w wyniku rozliczenia rocznego będą zobowiązani do dopłaty podatku  nie powinni czekać ze złożeniem zeznania do ostatniej chwili, gdyż zeznanie można złożyć wcześniej, a dopłaty dokonać do dnia  02.05.2017 r.
Ostateczny termin składania zeznań podatkowych za 2016 rok: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 upływa z dniem: 02.05.2017 r.
( Ilość odsłon 27)
(Czytaj więcej... | 7577 bajtów więcej | Aktualności | Wynik: 0)
USUWANIE DRZEW OD 1 STYCZNIA 2017 r.
Informacje1 stycznia br. weszła w życie ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach (Dz. U. Poz. 2249), wprowadza ona m. in. ważne zmiany  w przepisach  regulujących usuwanie drzew i krzewów,  w odniesieniu do obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie, opłat za usunięcie i kar za usunięcie niezgodne z przepisami.
Nie trzeba uzyskiwać zezwoleń na wycinkę drzew:
- Od 1 stycznia br. zezwolenie to nie jest już wymagane także w przypadku drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Oba warunki (własność nieruchomości przysługująca osobie fizycznej i określony cel usunięcia) muszą zostać spełnione jednocześnie, żeby usunięcie mogło nastąpić bez kontroli administracyjnej. Spełnienie obu warunków wystarcza do usunięcia drzewa lub krzewu bez zezwolenia i nie jest wymagane spełnienie dodatkowych przesłanek z innych punktów art. 83f ust. 1 ustawy, takich jak obwód drzewa na wysokości 130 cm wynoszący nie więcej niż 100 cm (w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego) albo 50 cm (w przypadku pozostałych gatunków drzew).

( Ilość odsłon 37)
(Czytaj więcej... | 5000 bajtów więcej | Wynik: 4)
Aktualności: NOWY LIMIT TRANSAKCJI GOTÓWKOWYCH DLA FIRM
Informacje15 TYSIĘCY ZŁOTYCH NOWY LIMIT TRANSAKCJI GOTÓWKOWYCH DLA FIRM

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Myślenicach uprzejmie informuje, że od 1 stycznia 2017 r. limit transakcji gotówkowych dokonywanych przez firmy, ulega obniżeniu z 15 tys. euro do 15 tys. złotych. Firmy, które płatności powyżej 15 tys. złotych będą dokonywać gotówką, a nie przelewem bankowym, nie będą mogły zaliczyć ich do kosztów uzyskania przychodów. Zmiany są wynikiem nowelizacji ustawy o podatku PIT, CIT oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Wcześniej obowiązujące przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej przewidywały, że dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy w każdym przypadku, gdy stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca, oraz gdy jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15 tys. euro. 

Nowe przepisy obniżają ten limit do 15 tys. złotych, wprowadzając jednocześnie sankcje dla podatników, którzy zasadę płatności bezgotówkowej naruszą. Stwierdzenie płatności gotówkowej powyżej 15 tys. zł spowoduje wykluczenie zapłaconej w ten sposób kwoty z kosztów uzyskania przychodów.

( Ilość odsłon 33)
(Czytaj więcej... | 2366 bajtów więcej | Aktualności | Wynik: 0)
Nabór na rzeczoznawcę do szacowania wartości rynkowej zwierząt
InformacjeNa podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie rzeczoznawców wyznaczonych przez powiatowego lekarza weterynarii do przeprowadzenia szacowania / Dz. U. Nr 142, poz. 1161 /

Wójt Gminy Tokarnia ogłasza nabór na rzeczoznawcę do szacowania wartości rynkowej zwierząt, produktów pochodzenia zwierzęcego oraz sprzętu (do przeprowadzenia szacowania w związku ze zwalczaniem chorób zakaźnych).
W związku z pismem Powiatowego Lekarza Weterynarii w Myślenicach w sprawie powołania rzeczoznawcę do przeprowadzenia szacowania zwierząt oraz zniszczonych z nakazu Inspekcji Weterynaryjnej produktów pochodzenia zwierzęcego, informuję o możliwości złożenia w terminie do dnia 26 stycznia 2017 r. wniosku o powołanie na rzeczoznawcę.
( Ilość odsłon 62)
(Czytaj więcej... | 5078 bajtów więcej | Wynik: 0)
ZMIANY W PODATKU VAT. ODWROTNE OBCIĄŻENIE W USŁUGACH BUDOWLANYCH DLA PODWYKONAWC
InformacjeNaczelnik Urzędu Skarbowego w Myślenicach uprzejmie informuje, że od 1 stycznia 2017 r. weszły w życie przepisy znowelizowanej ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodnie z nowymi uregulowaniami roboty budowlane wymienione w zał. nr 14 zostały objęte odwrotnym obciążeniem.
( Ilość odsłon 32)
(Czytaj więcej... | 1535 bajtów więcej | Wynik: 0)
OD 1 STYCZNIA 2017 r. NOWE ZASADY SKŁADANIA DEKLARACJI VAT
InformacjeNaczelnik Urzędu Skarbowego w Myślenicach uprzejmie informuje, że od 1 stycznia 2017 r. wejdą w życie przepisy znowelizowanej ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodnie z nowymi uregulowaniami zostanie ograniczony katalog podatników uprawnionych do stosowania kwartalnych rozliczeń VAT, zwiększy się natomiast liczba podatników zobowiązanych do elektronicznego składania deklaracji VAT.  Nowe zasady będą miały zastosowanie od rozliczeń za styczeń 2017 r. a w przypadku VAT-7K od rozliczenia za I kwartał 2017 r.


DEKLARACJE VAT za okresy kwartalne  mogą składać oprócz podatników, którzy wybrali kasową metodę rozliczeń, wyłącznie mali podatnicy w rozumieniu ustawy VAT,  jeżeli są zarejestrowanymi czynnymi podatnikami podatku od towarów i usług od co najmniej 12 miesięcy.


( Ilość odsłon 13)
(Czytaj więcej... | 2238 bajtów więcej | Wynik: 0)
Pomoc Żywnościowa 2014-2020
InformacjeOd 01 stycznia 2017 roku zmieniły się kryteria kwalifikowalności osób do statusu osoby najbardziej potrzebującej, która może skorzystać z pomocy żywnościowej w ramach PO PŻ. Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1.268,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1.028,00 zł dla osoby w rodzinie.
( Ilość odsłon 35)
(Czytaj więcej... | 2232 bajtów więcej | Wynik: 0)
Aktualności: OGŁOSZENIE - środki dla organizacji pozarządowych na 2017 rok
InformacjeWójt Gminy Tokarnia informuje o wysokości środków finansowych przeznaczonych dla organizacji pozarządowych w 2017 roku w ramach otwartego Konkursu ofert :

Podmiot ubiegający się o dotację             ( nazwa oferenta)

Nazwa zadania publicznego

Kwota przyznana

Związek Podhalan Odział Górali „Kliszczaków” –Skomielna Czarna

Jubileusz 15-lecia Orkiestry Dętej

  7000

Kółko Rolnicze – KGW w Więciórce

Dzień Seniora

  2000

Uczniowski Klub Sportowy  „Victoria”- Tokarnia

Bieg Konstytucji 3 Maja

  1000

Uczniowski Klub Sportowy  „Victoria”- Tokarnia

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

  3500

Uczniowski Klub Sportowy  „Victoria”- Tokarnia

Zdobywamy górską odznakę turystyczną

  2700

Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych – „Krzczonów”

Rehabilitacja Osób Niepełnosprawnych a integracja społeczna

  7500

Klub Sportowy „ Football Academy”

Upowszechnianie kultury fizycznej

  2000

Klub Sportowy „ Football Academy

Organizacja imprez sportowych   ( Festyn rodzinny, Mikołajkowe turnieje Piłki Nożnej)

  2500

Uczniowski Klub Sportowy  ”Sokół” Tokarnia

Prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych

  3000

Stowarzyszenie „Tokarzanki”

Kliszczackie Lato

  2200

Gminne Koło Gospodyń Wiejskich

W Tokarni

20-lecie Gminnego Koła Gospodyń Wiejskich

  2300

OSP Tokarnia

Koncert Noworoczny

  2800

Uczniowski Klub Sportowy „Cyrhla” – Krzczonów

Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży

  7000

Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych Krzczonów

Zakup strojów ludowych

  2500

MLKS ‘Cyrhla” Krzczonów

Turniej piłkarski

  2000

 

RAZEM:

  50 000,00


Wójt Gminy Tokarnia
mgr inż. Władysław Piaściak
( Ilość odsłon 86)
(Czytaj więcej... | Aktualności | Wynik: 0)
Nowe zasady składania deklaracji VAT
InformacjeNaczelnik Urzędu Skarbowego w Myślenicach uprzejmie informuje, że od 1 stycznia 2017 r. wejdą w życie przepisy znowelizowanej ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodnie z nowymi uregulowaniami zostanie ograniczony katalog podatników uprawnionych do stosowania kwartalnych rozliczeń VAT, zwiększy się natomiast liczba podatników zobowiązanych do elektronicznego składania deklaracji VAT. Nowe zasady będą miały zastosowanie od rozliczeń za styczeń 2017 r. a w przypadku VAT-7K od rozliczenia za I kwartał 2017 r.
( Ilość odsłon 24)
(Czytaj więcej... | 1943 bajtów więcej | Wynik: 0)
Aktualności: Informacja o wyłonieniu podmiotu do realizacji zadania - "Wspieranie osób .....
InformacjeWójt Gminy Tokarnia ogłasza, że w Konkursie na: „Wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą „ realizowanego w ramach prowadzenia ośrodka wsparcia- klubu samopomocy w 2017 roku został wyłoniony podmiot:
Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych wsi Krzczonów,
 32-435 Krzczonów 349
 (wysokość przyznanej kwoty na realizację: 174 933,00 zł)

do realizacji zadania na terenie Gminy Tokarnia.

Wójt Gminy Tokarnia
Władysław Piaściak
( Ilość odsłon 64)
(Czytaj więcej... | Aktualności | Wynik: 0)
Ogłoszenie o naborze nr 2/2016 - Podejmowanie działalnośći gospodarczej
Ogłoszenie o naborze nr 2/2016

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa działające
na terenie gmin:
Siepraw, Dobczyce, Raciechowice, Wiśniowa, Pcim, Tokarnia, Lubień
informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu:
- rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, zwaną dalej LSR, przez: podejmowanie działalności gospodarczej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”,  objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Instytucja organizująca nabór: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa, ul. Jana Pawła II 38, 32-447 Siepraw

Wsparcie jest udzielane w formie: premii w wysokości 60 000,00 zł.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od 14 grudnia 2016 r. od godz. 9.00 do 9 stycznia 2017 r. do godz. 15.00.


( Ilość odsłon 105)
(Czytaj więcej... | 6201 bajtów więcej | Wynik: 0)
Aktualności: Raport z konsultacji społecznych - wzynaczenie obszaru rewitalizacji
Aktualność z terenu Gminy TokarniaRAPORT
Z konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Tokarnia w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Tokarnia

Przedmiotem konsultacji był projekt uchwały Rady Gminy Tokarnia w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Tokarnia wraz z załącznikami.
Konsultacje miały na celu zebranie opinii, sugestii i uwag dotyczących wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na podstawie diagnozy i delimitacji obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, przeprowadzonej zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji.
Konsultacje przeprowadzone były w okresie od dnia 14 listopada 2016 r. do dnia 15 grudnia 2016r. w formie:
•    zbierania uwag w postaci papierowej lub elektronicznej za pomocą formularzy;
•    zbierania uwag ustnych;
•    ankiety.
Projekt uchwały wraz z załącznikami był dostępny od dnia 14 listopada 2016 na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej, stronie internetowej Gminy Tokarnia  oraz w pokoju nr 13 Urzędu Gminy Tokarnia.
Wypełnione formularze i ankiety można było przesłać na adres poczty elektronicznej sekretariat@tokarnia.info.pl z dopiskiem „Ankieta konsultacyjna” i "Formularz zgłaszania uwag" lub złożyć na dzienniku podawczym Urzędu Gminy Tokarnia w godzinach pracy Urzędu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 grudnia 2016  r.


( Ilość odsłon 157)
(Czytaj więcej... | 3115 bajtów więcej | Aktualności | Wynik: 0)
Aktualności: Konkurs - wspracie sportu kwalifikowanego
Informacje Wójt Gminy Tokarnia na podstawie art. 30 ust. ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2016, poz. 446) oraz na podstawie Uchwały Nr VII/35/2011 Rady Gminy Tokarnia z dnia 21 marca 2011 roku ogłasza nabór projektów dotyczących wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Tokarnia w 2017 roku.
( Ilość odsłon 120)
(Czytaj więcej... | 2001 bajtów więcej | Aktualności | Wynik: 0)
Aktualności: Konkurs - ralizacja zadan w zakresie kultury, oświaty, kultury fizycznej
    Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r, poz. 446);  art. 13 ust 1, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz. U. 2016, poz. 239 ze  zm. ) oraz uchwały Nr XX/119/2016 Rady Gminy Tokarnia z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia rocznego Programu Współpracy Gminy Tokarnia z organizacjami pozarządowymi w roku 2017 Wójt Gminy Tokarnia ogłasza OTWARTY KONKURS OFERT na realizację zadań Gminy w zakresie :
1. Nauki, edukacji, oświaty i wychowania tj.:
- organizowanie czasu wolnego oraz wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży,
- organizowanie imprez o charakterze kulturalnym i sportowym mających na celu integrację,
  osób niepełnosprawnych z ludźmi zdrowymi.
2. Kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i tradycji tj.:
- organizowanie i prowadzenie amatorskiego ruchu artystycznego i twórczości ludowej,
- organizowanie koncertów, konkursów, przeglądów, wystaw o charakterze kulturalnym,
- wydawanie niskonakładowych publikacji oraz przygotowywanie materiałów
   Informacyjnych, płyt o charakterze regionalnym i promocyjnym.
3. Upowszechniania kultury fizycznej i sportu tj.:
- prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i udział w zawodach i turniejach
  sportowych,
- organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych dla  mieszkańców gminy o charakterze
  ogólnodostępnym, umożliwiającym rodzinne spędzanie wolnego czasu.
4. Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.
            - prowadzenie zajęć i organizowanie czasu wolnego dla osób niepełnosprawnych oraz
              integracja środowiskowa;1
( Ilość odsłon 150)
(Czytaj więcej... | 6832 bajtów więcej | Aktualności | Wynik: 0)
Aktualności: Konkurs - realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej
InformacjeOgłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej
Rozdział I
 Cel i rodzaj zadania

§1

1.  Konkurs ofert ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie przez Wójta Gminy Tokarnia organizacjom pozarządowym oraz prowadzącym działalność pożytku publicznego zadania publicznego pn. ,,Wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą” realizowanego w ramach  prowadzenia ośrodka wsparcia – klubu samopomocy  dla osób w podeszłym wieku i młodzieży.
2.  Opis i warunki realizacji zadania:
1)    Ośrodek będzie działać w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
2)  Przerwa w działaniu ośrodka na czas wakacji: 01.08.2017 – 31.08.2017
3)   Ośrodek będzie działać w następującej formie:
- OWS Krzczonów - Zawadka ( liczba uczestników: 25 osób, zajęcia będą odbywać się 2 razy w tygodniu w Krzczonowie, raz w tygodniu w Zawadce)
- OWS Tokarnia -Więciórka ( liczba uczestników:25 osób, zajęcia będą odbywać się 2 razy w tygodniu w Tokarni, raz w tygodniu w Więciórce)
- OWS Skomielna Czarna - Bogdanówka ( liczba uczestników: 25 osób, zajęcia będą odbywać się 2 razy w tygodniu w Skomielnej Czarnej, raz w tygodniu w Bogdanówce).
( Ilość odsłon 164)
(Czytaj więcej... | 15441 bajtów więcej | Aktualności | Wynik: 0)
LGD Klimas

Telewizja Powiatowa

PROJEKT PIERWSZY DZWONEK
Deklaracje uczestnictwa w projekcie „Pierwszy dzwonek” (zał. Nr 1 )  wraz z dokumentacją potwierdzającą dochód netto rodziny osiągnięty w miesiącu kwietniu 2015 roku należy składać do dnia 15 MAJA 2015 roku w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tokarni : pok. nr 1 w budynku Urzędu Gminy Tokarnia .


Gminy Partnerskie
Gmina Drocourt

Informacje GUS

Badania Rolnicze
Badania Ankietowe

MRPO Budowa Sali Gimnastycznej

POMOC - DOŻYWIANIE
WIELOLETNI PROGRAM WSPIERANIA FINANSOWEGO GMIN W ZAKRESIE DOŻYWIANIA „POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA” NA LATA 2014-2020
CEIDG

POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2016.

Skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej

Centrum Informacji Turystycznej

Punkty Pomocy PodatnikomZłóż PIT przez internet

Znaleziono psa
Znaleziono psa na osiedlu Jątyki w Tokarni.
 Informacje o psie: tel. 122747022 wew. 31
Urząd Gminy w Tokarni

Punkt Konsultacyjny
PUNKT KONSULTACYJNY DS. UZALEŻNIEŃ I PRZEMOCY W RODZINIE

Budowa kanalizacjji sanitarnej

PRZEMOC W RODZINIE

Stowarzyszenie
KRS 0000203622

Konto: KBS O/Pcim 91859100070230047000210001


Harmonogram Wywozu Odpadów 2017

VIII Konkurs Poetycki
Regulamin konkursu

JUŻ PŁYWAM

Zakup samochodu dla OSP Tokarnia
Pomoc finansowa przy realizacji zadania pn: "Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tokarni"
Karta Dużej Rodziny
Wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny
Wykaz dokumentów potrzebnych do złożenia wniosku
Wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny można składać w w pok. nr 4 w Urzędzie Gminy w Tokarni.

BEZPIECZNA MAŁOPOLSKA SAMOCHODY STRAŻACKIE

Website engine code is copyright by PHP-Nuke.
Prawa autorskie: Gmina Tokarnia.
Webmaster: Dariusz Dragosz
Strona korzysta z plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce internetowej.
Tworzenie strony: 0.17 sekund