Home
Home
Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej
Your Account
Cyfrowy Urząd
Forums
Forum
PREZENTACJA GMINY
 
Położenie
Gospodarka
Sołectwa
Turystyka
Kultura
Zabytki
Kalwaria Tokarska
Galerie

AKTUALNOŚCI
Aktualności - archiwum
Statystyki
Zawartość
Forum
Aktywność Szansą na Sukces

Wszystkich wejść
Otrzymaliśmy
3531224
odsłon strony od Grudzień 2005

SZUKAJ
Typ wyszukiwania


Zaawansowane

FOTO WYDARZENIA
Dożynki Gminne - Tokarnia 2015

Odnośniki
Parafia Rzymskokatolicka
w Krzczonowie
www.krzczonow.diecezja.pl

Gimnazjum w Tokarni
www.tokarnia.edu.pl

Parafia Rzymskokatolicka
w Skomielnej Czarnej
www.skom.pogotowie.org
/index0.html


Szkoła Podstawowa
w Krzczonowie
www.spkrzczonow.
republika.pl

Gimnazjum w Krzczonowie
www.gimkrzczonow.
w.interia.pl

Szkoła Podstawowa
Nr 1 w Tokarnia
www.sptok.republika.pl

Szkoła Podstawowa
w Skomielnej Czarnej

Samorządowe Pzedszkole w Tokarni
Elektroniczna Skrzynka Podawcza

INFROMACJE - ODPADY

KONTAKT

 

AKTUALNOŚCI
DEKLARACJE
PRZEPISY PRAWNE

Konsultacje społeczne - wyznaczenie obszaru zdegradowanego

Wójt Gminy Tokarnia informuje, że zgodnie z art. 11 ust. 3, w związku z art. 6 Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777), w dniu 23 września 2016 r. rozpoczyna konsultacje społeczne projektu Uchwały Gminy Tokarnia w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Tokarnia Konsultacje mają na celu zebranie opinii, sugestii i uwag dotyczących wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na podstawie diagnozy i delimitacji obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, przeprowadzonej zgodnie z wymogami Ustawy o rewitalizacji.
Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od dnia 14 listopada 2016 r. do dnia 15 grudnia 2016 r. w formie:
• zbierania uwag w postaci papierowej lub elektronicznej za pomocą formularzy;
• zbierania uwag ustnych;
• ankiety.
Formularz i ankietę będzie można również pobrać w Urzędzie Gminy Tokarnia, w pokoju nr 13. Wypełnione formularze i ankiety prosimy przesłać na adres poczty elektronicznej sekretariat@tokarnia.info.pl (z dopiskiem „Ankieta konsultacyjna”, "Formularz zgłaszania uwag") lub złożyć na dzienniku podawczym Urzędu Gminy Tokarnia w godzinach pracy Urzędu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 grudnia 2016 r. Składanie uwag ustnych będzie możliwe w środy w godzinach 10-12 w okresie od 14 listopada do 15 grudnia 2016 roku.

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG i CHODNIKÓW

WYKAZ FIRM ZAPEWNIAJĄCYCH ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG I CHODNIKÓW W SEZONIE ZIMOWYM 2016/2017INWESTYCJE GMINNE

Parking w Krzczonowie
Parking w Krzczonowie
Realizacja w 2011 roku.
Chodnik w Skomielnej Czarnej
Chodnik w Skomielnej Czarnej
Realizacja w 2013 roku.
Rozbudowa ZPO w Krzczonowie
Rozbudowa ZPO w Krzczonowie
Realizacja w 2012 roku.
Budowa parkingu w Wieciórce
Budowa parkingu w Więciórce
Realizacja w 2012 roku.
Remont strażnicy OSP w Więciórce
Remont strażnicy OSP w Więciórce
Realizacja w 2013 roku.
Budowa chodnika w Tokarni - Więcierza
Budowa chodnika w Tokarni - Więcierza
Realizacja w 2013 roku.
Budowa parkingu w Tokarni
Budowa parkingu w Tokarni
Realizacja w 2011 roku.
Budowa parkingu w Bogdanówce
Budowa parkingu w Bogdanówce
Realizacja w 2012 roku.
Budowa chodnika w Krzczonowie
Budowa chodnika w Krzczonowie
Realizacja w 2012 roku.
Budowa placu zabaw w Skomielnej Czarnej
Budowa placu zabaw w Skomielnej Czarnej
Realizacja w 2011 roku.
Remont Dworku w Tokarni
Remont Dworku w Tokarni
Realizacja w 2013 roku.
Remont drogi do Gronia
Remont drogi do Gronia
Realizacja w 2014 roku.
Remont placu manewrowego przy OSP w Krzczonowie
Remont placu manewrowego przy OSP w Krzczonowie
Realizacja w 2014 roku.
Remont drogi Krzczonów - Zawadka
Remont drogi Krzczonów - Zawadka
Realizacja w 2012 roku.
Remont boiska w Tokarni
Remont boiska w Tokarni
Realizacja w 2014 roku.
Remont Ośrodka Zdrowia w Tokarni
Remont Ośrodka Zdrowia w Tokarni
Realizacja w 2014 roku.
Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Tokarnia
Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Tokarnia
Realizacja w 2011 roku.

RODZINA 500+

Od 1 kwietnia 2016 roku rodzice i opiekunowie dzieci będą mogli składać wnioski o świadczenia wychowawcze z programu „Rodzina 500 +”. Na terenie Gminy Tokarnia program będzie realizowany w Referacie Spraw Społecznych. Program „Rodzina 500 +” to nieopodatkowane 500 złotych miesięcznie na drugie i kolejne dziecko, a także na pierwsze, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 800 zł netto (lub 1200 zł netto gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne). W przypadku drugiego i kolejnych dzieci kryterium dochodowe nie obowiązuje.
Świadczenie wychowawcze będzie wypłacane do momentu ukończenia przez dziecko 18 roku życia.
 Rodzice, opiekunowie prawni lub faktyczni ubiegający się o wypłatę świadczeń z programu „500+” na drugie i kolejne dziecko, powinni złożyć wniosek zawierający podstawowe dane o osobie wnioskującej oraz informacje na temat dzieci, które będą objęte świadczeniem wychowawczym (imię i nazwisko, PESEL, data urodzenia oraz stan cywilny).
Rodzice, opiekunowie, którzy spełniają kryterium dochodowe (dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 800 zł netto lub 1200 zł netto w przypadku dziecka niepełnosprawnego) mogą ubiegać się ponadto o wypłatę świadczenia wychowawczego dla pierwszego lub jedynego dziecka (do 18 lat). Wówczas do powyższego wniosku trzeba będzie dołączyć następujące dokumenty:
 - oświadczenie członków rodziny o dochodach innych niż podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
 - oświadczenie członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne; - w przypadku rolników
– oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego lub nakaz płatniczy;
- w przypadku cudzoziemców – określone zezwolenia na pobyt i pracę w Polsce;
 - w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko – skrócony akt zgonu małżonka lub rodzica dziecka, odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego rozwód lub separację;
- inne dokumenty dotyczące utraty i uzyskania dochodu;
 - inne dokumenty, w tym oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń wychowawczych; Przy ustalaniu dochodu na osobę w rodzinie, pełnoletnie dziecko do ukończenia 25 roku życia, które pozostaje na utrzymaniu rodziców i wspólnie z nimi zamieszkuje, uwzględnia się jako członka rodziny. Do dochodu należy zaliczyć także alimenty od drugiego rodzica, a także świadczenia wypłacane z Funduszu Alimentacyjnego.
 Wnioski o wypłatę świadczenia „Rodzina 500+” będzie można składać od 1 kwietnia 2016 r. w Urzędzie Gminy Tokarnia Referat Spraw Społecznych, a także przez internet za pośrednictwem portalu empatia.mrpips.gov.pl lub pocztą.
UWAGA! Jeżeli wniosek zostanie złożony w terminie od 01 kwietnia 2016r. do 01 lipca 2016 r., świadczenie będzie wypłacane z wyrównaniem od kwietnia 2016. Po 1 lipca 2016 roku środki w ramach programu będą wypłacane od miesiąca, w którym rodzic/opiekun złoży wniosek.
Wnioski o wypłatę świadczeń z programu „Rodzina 500+” trzeba będzie składać co roku w miejscu zamieszkania. W kolejnych latach będzie ono przyznawane na 12 miesięcy od 1 października do 30 września następnego roku kalendarzowego. Wyjątek stanowi rok bieżący, w którym ze względu na wdrażanie programu, uprawnienia do odbioru świadczenia przyznawane będą na okres od kwietnia 2016 do 30 września 2017 r., dzięki temu rodzice nie będą musieli składać kolejnego wniosku we wrześniu 2016 roku.
W celu zapewnienia sprawnej i płynnej obsługi wnioskodawców został przygotowany harmonogram przyjęć wniosków. Bardzo prosimy o przystosowanie się w miarę możliwości do terminów w nim ustalonych. Proponowany harmonogram przyjęć wniosków.
B.Ostafin

NIE TRUJ, WEŹ DOTACJĘ, WYMIEŃ PIEC,

BROSZURA WYMIEŃ PIEC

Aktualności: Konkurs - wspracie sportu kwalifikowanego
Informacje Wójt Gminy Tokarnia na podstawie art. 30 ust. ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2016, poz. 446) oraz na podstawie Uchwały Nr VII/35/2011 Rady Gminy Tokarnia z dnia 21 marca 2011 roku ogłasza nabór projektów dotyczących wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Tokarnia w 2017 roku.
( Ilość odsłon 7)
(Czytaj więcej... | 2001 bajtów więcej | Aktualności | Wynik: 0)
Aktualności: Konkurs - ralizacja zadan w zakresie kultury, oświaty, kultury fizycznej
    Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r, poz. 446);  art. 13 ust 1, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz. U. 2016, poz. 239 ze  zm. ) oraz uchwały Nr XX/119/2016 Rady Gminy Tokarnia z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia rocznego Programu Współpracy Gminy Tokarnia z organizacjami pozarządowymi w roku 2017 Wójt Gminy Tokarnia ogłasza OTWARTY KONKURS OFERT na realizację zadań Gminy w zakresie :
1. Nauki, edukacji, oświaty i wychowania tj.:
- organizowanie czasu wolnego oraz wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży,
- organizowanie imprez o charakterze kulturalnym i sportowym mających na celu integrację,
  osób niepełnosprawnych z ludźmi zdrowymi.
2. Kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i tradycji tj.:
- organizowanie i prowadzenie amatorskiego ruchu artystycznego i twórczości ludowej,
- organizowanie koncertów, konkursów, przeglądów, wystaw o charakterze kulturalnym,
- wydawanie niskonakładowych publikacji oraz przygotowywanie materiałów
   Informacyjnych, płyt o charakterze regionalnym i promocyjnym.
3. Upowszechniania kultury fizycznej i sportu tj.:
- prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i udział w zawodach i turniejach
  sportowych,
- organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych dla  mieszkańców gminy o charakterze
  ogólnodostępnym, umożliwiającym rodzinne spędzanie wolnego czasu.
4. Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.
            - prowadzenie zajęć i organizowanie czasu wolnego dla osób niepełnosprawnych oraz
              integracja środowiskowa;1
( Ilość odsłon 18)
(Czytaj więcej... | 6682 bajtów więcej | Aktualności | Wynik: 0)
Aktualności: Konkurs - realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej
InformacjeOgłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej
Rozdział I
 Cel i rodzaj zadania

§1

1.  Konkurs ofert ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie przez Wójta Gminy Tokarnia organizacjom pozarządowym oraz prowadzącym działalność pożytku publicznego zadania publicznego pn. ,,Wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą” realizowanego w ramach  prowadzenia ośrodka wsparcia – klubu samopomocy  dla osób w podeszłym wieku i młodzieży.
2.  Opis i warunki realizacji zadania:
1)    Ośrodek będzie działać w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
2)  Przerwa w działaniu ośrodka na czas wakacji: 01.08.2017 – 31.08.2017
3)   Ośrodek będzie działać w następującej formie:
- OWS Krzczonów - Zawadka ( liczba uczestników: 25 osób, zajęcia będą odbywać się 2 razy w tygodniu w Krzczonowie, raz w tygodniu w Zawadce)
- OWS Tokarnia -Więciórka ( liczba uczestników:25 osób, zajęcia będą odbywać się 2 razy w tygodniu w Tokarni, raz w tygodniu w Więciórce)
- OWS Skomielna Czarna - Bogdanówka ( liczba uczestników: 25 osób, zajęcia będą odbywać się 2 razy w tygodniu w Skomielnej Czarnej, raz w tygodniu w Bogdanówce).
( Ilość odsłon 17)
(Czytaj więcej... | 15441 bajtów więcej | Aktualności | Wynik: 0)
Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Myślenickiego
InformacjeKONSULTACJE SPOŁECZNE

Starostwo Powiatowe w Myślenicach uprzejmie informuje, że został opracowany projekt dokumentu pn. Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Myślenickiego na lata 2017-2020 z perspektywą do 2023.
Wersja elektroniczna przedmiotowego projektu dokumentu.

W związku z powyższym w terminie od dnia 21 listopada 2016 r. do dnia 11 grudnia 2016 r. można składać uwagi i wnioski do przedmiotowego projektu dokumentu.

Uwagi i wnioski można składać pocztą elektroniczną na adres: m.zborowski@myslenicki.pl

lub w wersji papierowej przesyłając na adres:
Starostwo Powiatowe w Myślenicach
ul. M. Reja 13
32-400 Myślenice
( Ilość odsłon 11)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)
Pomagajmy osobom samotnym!
InformacjeW związku ze zbliżającym się okresem zimowym, spadkiem temperatury i czekającymi nas obfitymi opadami śniegu zwracamy się do Państwa z apelem.
         Prosimy wszystkich mieszkańców gminy o uwrażliwienie na problemy społeczności lokalnej, aby w nadchodzącej zimie los osób starszych, niepełnosprawnych, bezdomnych i samotnych nie pozostał nikomu obojętny. Nadchodzące miesiące są zawsze niezwykle ciężkim czasem dla osób pozostających w trudnej życiowej sytuacji.

( Ilość odsłon 47)
(Czytaj więcej... | 1988 bajtów więcej | Wynik: 0)
Przedłużony termin składania wniosków na wymianę kotłów
Informacje Zapraszamy mieszkańców Gminy Tokarnia do składania wniosków na wymianę starych kotłów na nowe niskoemisyjne i ekologiczne piece na  paliwa gazowe.
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego zaakceptował złożoną przez Gminę Tokarnia wstępną kartę projektu w ramach naboru RPO „Obniżenie poziomu niskiej emisji – gaz, biomasa”. Kolejnym krokiem w ubieganiu się przez Gminę o dotację na wymianę piecy przez mieszkańców jest złożenie kompletnego wniosku o dofinansowanie.
( Ilość odsłon 472)
(Czytaj więcej... | 2947 bajtów więcej | Wynik: 1)
Aktualności: OGŁOSZENIE O ROZPOCZĘCIU NABORU WNIOSKÓW - USUWANIE AZBESTU
Informacje W związku z realizacją projektu pn. „Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest   z obszaru województwa małopolskiego” w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Wójt Gminy Tokarnia ogłasza nabór wniosków o udzielenie pomocy rzeczowej dla beneficjantów ostatecznych uczestniczących w Projekcie w 2016 roku na terenie Gminy Tokarnia 
( Ilość odsłon 143)
(Czytaj więcej... | 1643 bajtów więcej | Aktualności | Wynik: 0)
ZATANKOWAŁEŚ? WEŹ PARAGON ZE SOBĄ!
Informacje Pod hasłem „Weź paragon ze sobą” w całym kraju rusza ogólnopolska kampania informacyjna Ministerstwa Finansów. Akcja ma uświadomić Polakom z czym wiąże się niewydawanie paragonów fiskalnych na stacjach paliwowych i niezabieranie ich ze sobą, kiedy je otrzymują. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Myślenicach zachęca do zapoznania się ze szczegółami kampanii. Ministerstwo Finansów analizując mechanizmy występujące w szarej strefie odnotowuje coraz częstsze sygnały o nadużyciach występujących na stacjach paliw.
( Ilość odsłon 55)
(Czytaj więcej... | 4451 bajtów więcej | Wynik: 0)
Dobry Czas na Biznes Krakowski Obszar Metropolitalny
Informacje Dobry Czas na Biznes Krakowski Obszar Metropolitalny Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do wzięcia udziału w projekcie Dobry Czas na Biznes. Uczestnicy projektu będą mogli skorzystać z pakietu bezpłatnych szkoleń, uzyskać bezzwrotną dotację na założenie działalności gospodarczej i otrzymać roczne bezpłatne doradztwo w zakresie prowadzenia przedsiębiorstwa. Zapraszamy do Powiatowego Punktu Informacyjnego w Myślenicach przy ul. Królowej Jadwigi 3, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00- 16.00. Szczegóły na: www.marr.pl/dcbkrakow
( Ilość odsłon 59)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)
Przetarg samochód strażacki
InformacjeOgłoszenie Wójta Gminy Tokarnia o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż: SAMOCHODU STRAŻACKIEGO MARKI MAGIRUS-DEUTZ 170D
Dane dotyczące sprzedawanego pojazdu:
- Marka i typ - samochód pożarniczy marki MAGIRUS-DEUTZ 170D
 - rok budowy i nr identyfikacyjny - 1975, 4900024589
 - masa własna - 6700 kg,
- silnik (rodzaj), pojemność)– Wysokoprężny, 8424 cm3
– ilość osi, z tego napędowe - 2/2 -
- autopompa - FP 16/8 - zbiornik na wodę – 2440 l
- badania techniczne ważne do 16.05.2017 r.
 - ubezpieczenie ważne do 22.12.2016 r.
 Miejsce i termin, w którym można oglądać sprzedawany pojazd: siedziba Urzędu Gminy w Tokarni po wcześniejszym uzgodnieniu pod numerem tel. 122747477.
Przetarg zostanie przeprowadzony w budynku Urzędu Gminy w Tokarni, 32-436 Tokarnia 380 w pokoju nr 5 w dniu 07.10.2016 r. o godz. 10.00.
Cena wywoławcza BRUTTO wynosi : 10 000,00 złotych.
Minimalne postąpienie – 100,00 złotych.
Wadium - 1 000,00 złotych. Wadium należy wnieść w formie pieniężnej i wpłacić do dnia 07.10.2016 r. do godziny 9.00 w kasie Urzędu Gminy lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Tokarni: Krakowski Bank Spółdzielczy o/Pcim nr rach. 84 8591 0007 0230 0000 1052 0012 z dopiskiem na blankiecie przelewu „Wadium – przetarg MAGIRUS”.
 Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia po otrzymaniu faktury w ciągu 7 dni. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po dokonaniu wpłaty i podpisaniu umowy kupna-sprzedaży.
Przetarg może być odwołany lub unieważniony bez podania przyczyn.
Wójt Gminy Tokarnia
mgr inż. Władysław Piaściak
( Ilość odsłon 57)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)
Aktualności: Harmonogram spotkań LGD Turystyczna Podkowa
InformacjeStowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa uprzejmie informuje, iż 05.09.2016r. tj. poniedziałek, rozpocznie się cykl spotkań informacyjno-szkoleniowych dla mieszkańców obszaru Stowarzyszenia LGD Turystyczna Podkowa zainteresowanych możliwością otrzymania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Podejmowanie działalności gospodarczej” oraz „Rozwijanie działalności gospodarczej”. Zachęcamy wszystkich potencjalnych Beneficjentów do udziału w szkoleniu. Jednocześnie informujemy, iż udział w szkoleniu jest bezpłatny. Nie obowiązuje przydział terytorialny – mogą Państwo uczestniczyć w spotkaniach w dogodnym terminie, niezależnie od miejsca zamieszkania. Niezbędne informacje dostępne pod numerami Tel.: 122746299, 504170216, 603 219 938.

HARMONOGRAM SPOTKAŃ

Prezes Stowarzyszenia LGD Turystyczna Podkowa /-/ Jan Marek Lenczowski
Wiceprezes Stowarzyszenia LGD Turystyczna Podkowa /-/ Tomasz Studziński
( Ilość odsłon 85)
(Czytaj więcej... | Aktualności | Wynik: 0)
V Rajd Szlakiem Konfederatów Tatrzańskich w Bogdanówce
Informacje kulturalne W dniu 21 czerwca 2016r. odbył się V Rajd Szlakiem Konfederatów Tatrzańskich, którego organizatorem była Szkoła Podstawowa w Bogdanówce. Patronat nad rajdem sprawowali Starosta Powiatu Myślenickiego – Józef Tomala oraz Wójt Gminy Tokarnia– Władysław Piaściak, którzy także udzielili dofinansowania. Przywitanie uczestników przez organizatorów i oficjalne otwarcie rajdu nastąpiło na boisku szkolnym. Zdaniem dyrektor szkoły w Bogdanówce – Danuty Ostój, główne założenia rajdu to:przybliżyć zapomniane akty bohaterstwa Podhalan z okresu II wojny światowej, ukazać związki Podhala i Zakopanego     z innymi mało znanymi zakątkami Beskidów, promocja walorów turystycznych Beskidów  (z Koskowej Góry widać zarówno Tatry jak i Kraków), wspólne śpiewanie piosenek patriotycznych i turystycznych, promocja aktywnego spędzania czasu oraz integracja młodzieży.
( Ilość odsłon 87)
(Czytaj więcej... | 4683 bajtów więcej | Wynik: 5)
Aktualności: NABÓR NA STANOWISKO SPECJALISTA DS. PROMOCJI, DORADZTWA I AKTYWIZACJI
Informacje05.08.2016

 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa z siedzibą w Sieprawiu, 32-447 Siepraw ul. Jana Pawła II 38 OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO SPECJALISTA DS. PROMOCJI, DORADZTWA I AKTYWIZACJI
( Ilość odsłon 175)
(Czytaj więcej... | 7971 bajtów więcej | Aktualności | Wynik: 5)
Aktualności: Informacje LGD Turystyczna Podkowa
InformacjeZarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa informuje, iż w związku z podpisaniem Umowy o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność LGD Turystyczna Podkowa otrzymało fundusze w wysokości 9 009 000 zł
w ramach PROW 2014-2020 działania LEADER. Środki te przeznaczone są na działania na obszarze gmin: Dobczyce, Lubień, Pcim, Raciechowice, Siepraw, Tokarnia oraz Wiśniowa.
( Ilość odsłon 146)
(Czytaj więcej... | 2111 bajtów więcej | Aktualności | Wynik: 0)
Pozostało kilka dni na złożenie zeznania podatkowego za 2015 rok
Informacje Naczelnik Urzędu Skarbowego w Myślenicach informuje, że w tym roku ostateczny termin składania zeznań podatkowych upływa w poniedziałek 2 maja. Składając zeznanie po tym terminie trzeba się liczyć z konsekwencjami wynikającymi z kodeksu karnego skarbowego. Wszystkich tych, którzy jeszcze się nie rozliczyli zachęcamy do korzystania z elektronicznej formy złożenia zeznania podatkowego.
( Ilość odsłon 118)
(Czytaj więcej... | 1858 bajtów więcej | Wynik: 0)
LGD Klimas

Telewizja Powiatowa

PROJEKT PIERWSZY DZWONEK
Deklaracje uczestnictwa w projekcie „Pierwszy dzwonek” (zał. Nr 1 )  wraz z dokumentacją potwierdzającą dochód netto rodziny osiągnięty w miesiącu kwietniu 2015 roku należy składać do dnia 15 MAJA 2015 roku w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tokarni : pok. nr 1 w budynku Urzędu Gminy Tokarnia .


Gminy Partnerskie
Gmina Drocourt

Informacje GUS

Badania Rolnicze
Badania Ankietowe

MRPO Budowa Sali Gimnastycznej

POMOC - DOŻYWIANIE
WIELOLETNI PROGRAM WSPIERANIA FINANSOWEGO GMIN W ZAKRESIE DOŻYWIANIA „POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA” NA LATA 2014-2020
CEIDG

Centrum Informacji Turystycznej

Punkty Pomocy PodatnikomZłóż PIT przez internet

Znaleziono psa
Znaleziono psa na osiedlu Jątyki w Tokarni.
 Informacje o psie: tel. 122747022 wew. 31
Urząd Gminy w Tokarni

Punkt Konsultacyjny
PUNKT KONSULTACYJNY DS. UZALEŻNIEŃ I PRZEMOCY W RODZINIE

Budowa kanalizacjji sanitarnej

PRZEMOC W RODZINIE

Stowarzyszenie
KRS 0000203622

Konto: KBS O/Pcim 91859100070230047000210001


Nowy Harmonogram Wywozu Odpadów

Aktywność szansą na sukces

VII Konkurs Poetycki
Regulamin konkursu

Zakup samochodu dla OSP Tokarnia
Pomoc finansowa przy realizacji zadania pn: "Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tokarni"
JUŻ PŁYWAM

Karta Dużej Rodziny
Wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny
Wykaz dokumentów potrzebnych do złożenia wniosku
Wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny można składać w w pok. nr 4 w Urzędzie Gminy w Tokarni.

Website engine code is copyright by PHP-Nuke.
Prawa autorskie: Gmina Tokarnia.
Webmaster: Dariusz Dragosz
Strona korzysta z plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce internetowej.
Tworzenie strony: 0.18 sekund